Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

Acord per la transparència

El 27 de març de 2014, reunits en sessió ordinària, el Grups Municipals van acordar per unanimitat subscriure  el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública plantejat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural així com referenciar els indicadors proposats per la ONG Transparència internacional com a indicadors de la informació que ha d’aparèixer al web municipal.

A continuació es transcriu l'acord del Ple Municipal.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La informació és un dret fonamental per al bon funcionament de la democràcia.
Les ciutadanes i els ciutadans, per poder avaluar com gestionen els representants polítics els recursos col•lectius, intervenir en el debat públic i decidir amb criteris ben fonamentats, necessiten una informació alimentada per fonts transparents i de qualitat.
I els responsables polítics i tècnics de les administracions tenen l'obligació de proporcionar aquesta informació, completa i sanejada.
La ONG Transparència Internacional determina 80 indicadors per elaborar el seu índex de transparència a través de les dades i la informació que es fa pública a la pàgina web del municipi.
També, el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona defineixen 41 indicadors bàsic per avaluar la informació que ofereixen els webs dels ajuntaments.
Per tot això es PROPOSA:
1r. Subscriure el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública plantejat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural:
“1- Han d’actuar com a elements cohesionadors del municipi
Han de fer «poble» o «ciutat» fomentant la identitat local, donant a conèixer els seus orígens, les mobilitats, les diferents condicions socials de les dones i homes que amb les seves actuacions i relacions donen vida plural a cada municipi, les tradicions i les activitats quotidianes: econòmiques, culturals, socials, polítiques… i els projectes de futur.
2- Han d’informar d’una manera veraç, plural i transparent
Han de donar compte de la gestió que fa l’equip de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques que s’han expressat a les urnes. A través de la crònica periodística del ple municipal, han d’explicar les diferents propostes d’actuació i reflectir els punts de vista dels diferents grups polítics representats i les votacions emeses.
3- Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania
Els professionals responsables dels mitjans de comunicació local de titularitat pública han de poder consolidar-los d’acord amb les característiques de cada municipi i amb una periodicitat regular (diària, setmanal, quinzenal o mensual). Han d’oferir alternatives informatives plurals davant la resta de mitjans locals, autonòmics o nacionals. No han d’estar supeditats als canvis que es produeixin als equips de govern o cada vegada que se celebrin eleccions. En períodes electorals, han de ser un vehicle comunicatiu clarificador de les diferents opcions polítiques.
4- Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica
Els mitjans de comunicació escrits han de donar un tractament periodístic professional a les informacions i han d’inserir espais d’opinió dels càrrecs electes, dels grups polítics, de tècnics especialitzats, de representants de les organitzacions de la societat civil i de les persones que hi vulguin intervenir. L’editorial ha de reflectir l’opinió de la publicació i no ha d’estar signat per l’alcalde o alcaldessa. En els mitjans audiovisuals s’ha de fomentar tertúlies i programes de debat plurals. A través d’Internet, s’han de promoure consultes populars, fòrums, etc., a més d’oferir solucions fàcils a problemes concrets i tràmits burocràtics.
5- Han de promoure les activitats de la societat civil i l’associacionisme
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de potenciar l’associacionisme i la iniciativa social mitjançant la publicació o difusió de totes les activitats que realitzen les organitzacions de la societat civil, especialment a través de l’agenda d’activitats o d’altres formats informatius.
6- Han d’evitar el partidisme i la manca de professionalitat
Mitjançant un tractament contrastat i al més complet possible de les principals informacions, donant veu als diferents protagonistes, retent comptes de la gestió realitzada i fomentant la participació ciutadana. Els mitjans no es poden utilitzar com a eina de propaganda política del partit o la coalició que deté el poder.
7- Han de despertar l’interès de la ciutadania
Mitjançant la utilització d’un llenguatge clar, precís, respectuós amb la diversitat d’homes i dones de les diverses procedències i condicions socials que donen vida al municipi, a l’abast del gran públic, amb titulars entenedors i atractius. Han de generar procediments que afavoreixin la identificació i la implicació de la ciutadania en la informació i la participació democràtica.
8- Han d’estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris
Han de tenir professionals que rebin una remuneració adient a les tasques que realitzen i que disposin dels recursos tècnics necessaris, sempre respectant el Codi Deontològic que regeix la professió periodística.
9- Han de funcionar a través d’òrgans de gestió participatius
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb estructures organitzatives –consells editorials o consells d’administració– que garanteixin la professionalitat de les persones que hi treballen i la participació del conjunt del consistori, de les organitzacions de la societat civil i de la ciutadania local.
10- S’han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada municipi
Les institucions o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de dissenyar plans municipals de comunicació a partir d’un diagnosi i una anàlisi de la situació comunicacional local i han de definir els objectius que s’han d’assolir establint els recursos humans i tècnics i les dotacions econòmiques necessaris, sempre d’acord amb les possibilitats i necessitats de cada municipi.”
2n. En base als indicadors proposats per la ONG Transparència internacional, descrits a continuació, referenciar-los com a indicadors de la informació que ha d’aparèixer al web municipal:
ÍNDEX DE TRANSPARÈNCIA DELS AJUNTAMENTS
( TOTAL INDICADORS : 80 )
A ) INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ( 17 )
1 . - Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l'Ajuntament ( 4)
1 . S'especifiquen dades biogràfiques de l'alcalde / sa i dels regidors / es de l'Ajuntament .
2 . S'especifiquen les adreces electròniques de l'Alcalde / sa i dels regidors / es de l'Ajuntament
3 . Es publica la relació de càrrecs (llocs ) de confiança de l'Ajuntament, i l'import individual o
col • lectiu de les retribucions.
4 . Es publica de forma completa la Relació de Llocs de Treball ( RLT ) de l'Ajuntament .
2 . - Informació sobre l'organització i el patrimoni de l'Ajuntament ( 8 )
5 . S'especifiquen els diferents òrgans de govern i les seves funcions .
6 . S'especifiquen les dades bàsiques d'organismes descentralitzats , ens instrumentals i societatsmunicipals , així com enllaços a les webs dels mateixos .
7 . Es publica de forma completa la Relació de Llocs de Treball ( RLT ) o les plantilles de personal dels organismes descentralitzats , ens instrumentals i societats municipals .
8 . Està aprovada / oi es publica l'Agenda Local 21 , i el Pla Estratègic ( o Mapa estratègic ) municipal .
9 . Es publica la relació d'Immobles (oficines , locals , etc . ) , Tant propis com en règim de
arrendament , ocupats i / o adscrits a l'Ajuntament.
10 . Es publica el nombre de vehicles oficials ( propis o llogats ) adscrits a l'Ajuntament .
11 . Es publica la relació de béns mobles de valor històric - artístic i / o els d'alt valor econòmic del Ajuntament .
12 . Es publica l'Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament .
3 . - Informació sobre normes i institucions municipals ( 5)
Es divulga informació dels òrgans de govern municipals :
13 . • Ordres del dia prèvies dels Plens Municipals .
14 . • Actes dels Plens Municipals .
15 . • Acords dels plens municipals .
16 . • Acords de les Juntes de Govern.
17 . Existeix i es pubica un "Codi ètic o de bon govern " de l'Ajuntament (preferentment adaptat al Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics en la FEMP ) .
B ) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT ( 13 )
1 . - Informació i atenció al ciutadà ( 7 )
18 . Es publiquen els horaris i preus dels establiments culturals i esportius municipals oberts al
públic .
19 . Poden interessats seguir on line l'estat de tramitació i les incidències del procediment
administratiu que han plantejat .
20 . Es pot veure el Mapa de la pròpia Web de l'Ajuntament .
21 . S'informa al web sobre situació i talls en el trànsit, i / o incidències en els serveis municipals .
22 . Es recull a la web informació actualitzada sobre la situació mediambiental ( contaminació de l'aire i acústica ) al municipi .
23 . Es contempla a la web un espai reservat per a les diferents associacions de veïns del municipi .
24 . Hi ha fòrums de discussió al web municipal .
2 . - Grau de compromís envers la ciutadania (6 )
25 . Existeix i es publica un Reglament de Participació ciutadana .
26 . Existeixen i s'informa sobre els Consells municipals de participació ciutadana .
27 . S'informa sobre la composició i el funcionament de les Juntes municipals de Districte o dels Barris del municipi .
28 . Hi ha canals de participació ciutadana en els temes estratègics ( Fòrums ciutat , Consells socials de Urbanisme , Taules ciutadanes per a plans estratègics o de ciutat , ... ) .
29 . Es possibiliten els suggeriments i la participació ciutadana en l'elaboració dels pressupostos municipals .
30 . Existeix i s'informa sobre una / es Carta / es de Serveis municipals , i del grau de compliment dels compromisos establerts en les mateixes .
C) TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA ( 14 )
1 . - Informació comptable i pressupostària ( 5)
31 . Es publiquen les al • legacions formulades als Pressupostos al període d'informació pública.
32 . Es publiquen les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple .
33 . Es publiquen els Pressupostos dels organismes descentralitzats , ens instrumentals i societats municipals .
Es publiquen els següents indicadors financers i pressupostaris :
34 . * Superàvit ( o dèficit ) per habitant (resultat pressupostari ajustat / Nombre habitants ) .
35 . * Autonomia fiscal ( Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets
totals ) .
2 . - Transparència en els ingressos i despeses municipals ( 5)
Es difonen els següents indicadors , relacionats amb els ingressos i despeses de la Corporació :
36 . * Ingressos fiscals per habitant ( Ingressos tributaris / N º habitants ) ) .
37 . * Despesa per habitant ( Obligacions reconegudes netes / Nombre habitants ) ) .
38 . * Inversió per habitant (obligacions reconegudes netes ( cap. VI i VII ) / Nombre habitants)) .
39 . * Període mitjà de pagament (obligacions pendents de pagament x 365 / Obligacions reconegudes netes ) ) .
40 . * Període mitjà de cobrament (Drets pendents de cobrament ( Cap. I a III ) x 365 / Drets reconegutsnets ) ) .
3 . - Transparència en els deutes municipals ( 4)
41 . Es publica l'import del deute públic municipal .
42 . Es faciliten dades sobre l'evolució del deute en comparació amb exercicis anteriors .
Es divulguen els següents indicadors :
43 . * Endeutament per habitant ( Passiu exigible ( financer ) / Nombre habitants ) ) .
44 . Endeutament relatiu ( deute Municipal / pressupost total Ajuntament ) .
D ) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS DE SERVEIS ( 4)
1 . - Procediments de contractació de serveis ( 2)
45 . S'informa sobre la composició , forma de designació i convocatòries de les meses de contractació .
46 . Es publiquen les actes de les meses de contractació .
2 . - Relacions i operacions amb proveïdors i contractistes ( 2)
47 . Es publica la llista i / o la quantia de les operacions amb els proveïdors més importants del
Ajuntament .
48 . Es publica la llista i / o la quantia d'operacions amb els adjudicataris i contractistes més importants del Ajuntament .
I ) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME I OBRES PÚBLIQUES ( 17 )
1 . - Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics ( 4)
49 . Té una secció visible a la web dedicada a l'Urbanisme .
50 . Està publicat el Pla General d'Ordenació Urbana ( PGOU ) .
51 . Es publiquen els mapes i plànols que detallen el PGOU .
52 . Es publiquen ( i es mantenen publicades ) les modificacions aprovades del PGOU .
2 . - Decisions sobre requalificacions i adjudicacions urbanístiques ( 2)
53 . Es publica informació precisa dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament .
54 . Es publica informació precisa dels Plans parcials sobre els usos i destins del sòl .
3 . - Anuncis i licitacions d'obres públiques (3 )
55 . Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística del
Ajuntament .
56 . Es publiquen els projectes , els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques més importants .
57 . Es publiquen les modificacions dels projectes de les obres més importants .
4 . - Informació sobre concurrents , ofertes i resolucions ( 2)
58 . Es publica el llistat d'empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiques .
59 . Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres d'urbanització més importants .
5 . - Seguiment i control de l'execució d'obres ( 3)
60 . S'aporta informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que està en curs ( Objectius de l'obra i responsable municipal ; contractista / s responsable / s; import pressupostat ; període d'execució) .
61 . Es publica la data concreta prevista per a la finalització de les obres municipals més importants ( més de 500.000 euros ) , o bé la data concreta d'inici i el termini d'execució de les obres .
62 . Es difon periòdicament (almenys semestral ) informació sobre les obres d'infraestructura realitzades, i / o les aprovades pendents d'execució (informes , comunicats , notes de premsa , etc . ) .
6 . - Indicadors sobre urbanisme i obres públiques (3 )
Es divulguen els següents indicadors :
63 . Inversió en infraestructures per habitant ( Despeses de l'exercici ( executats ) en inversió ( capítol 6) en infraestructures / N º habitants ) .
64 ( a ) . Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme / Pressupost total d'ingressos.
65 ( a ) . Percentatge de despeses derivades de l'urbanisme / Pressupost total de despeses .
F ) INDICADORS NOVA LLEI DE TRANSPARÈNCIA ( AL) ( 15 )
1 . - Planificació i organització de l'Ajuntament ( 2)
66 . Es publiquen els plans i programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets , així com les activitats , mitjans i temps previst per a la seva consecució.
67 . Es publica un Organigrama actualitzat que permet identificar els responsables dels diferents
òrgans .
2 . - Contractes , convenis i subvencions (6 )
68 . Es publiquen tots els contractes formalitzats , amb indicació de l'objecte , l'import de licitació i d' adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels que en el seu cas s'hagi publicitat , el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris .
69 . Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats .
70 . Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment ) els Contractes menors formalitzats , l'almenys de forma agregada (N º de contractes i import global ) .
71 . Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic .
72 . Es publica la relació dels convenis subscrits , amb menció de les parts signants , el seu objecte i en el seu cas les obligacions econòmiques convingudes .
73 . Es publiquen les Subvencions i ajudes públiques concedides amb indicació del seu import , objectiu o finalitat i beneficiaris .
3 . - Alts càrrecs de l'Ajuntament i entitats participades ( 4)
74 . Es publiquen les retribucions percebudes pels alts càrrecs de l'Ajuntament i els màxims
responsables de les entitats participades pel mateix .
75 . Es fan públiques les indemnitzacions percebudes en ocasió de l'abandonament dels càrrecs .
76 . Es publica el Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament
( contemplat en la Llei de bases de règim local ) .
77 . Es publiquen les resolucions dictades per l'oficina de Bon Govern i Conflictes d'Interès ( o òrgan anàleg ) sobre la compatibilitat de les activitats privades a realitzar pels càrrecs .
4 . - Informació econòmica i pressupostària (3 )
78 . Es publiquen els Pressupostos de l'Ajuntament , amb descripció de les principals partides
pressupostàries i informació actualitzada sobre el seu estat d'execució .
79 . Es publiquen els comptes anuals / Compte General de l'Ajuntament ( balanç, compte de resultat economicopatrimonial , memòria, i liquidació del pressupost ) .
80 . Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i els de Fiscalització per part dels òrgans de control extern ( Cambra o Tribunal de Comptes ) , de l'Ajuntament i de les entitats del sector públic
3r. En base als indicadors del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, descrits a continuació, referenciar-los com a indicadors de la informació que ha d’aparèixer al web municipal:
Primer grup. Qui són els representants polítics
1. Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?
2. Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?
3. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?
5. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
6. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?
Segon grup. Com gestionen els recursos col•lectius
7. Es dóna informació sobre les competències dels òrgans de govern: ple, junta de govern local i comissions informatives?
8. Es dóna informació sobre la composició d’aquests òrgans de govern?
9. Es dóna informació sobre el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?
10. Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels Plens Municipals?
11. Es publiquen les Actes del Ple Municipal?
12. Es publiquen els acords del Govern o de la Junta de Govern?
13. Es dóna informació sobre el Pla de Govern (PG), Pla d’Actuació Municipal (PAM) i/o Pla estratègic?
14. Es dóna informació sobre el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) o altres normes de planificació urbanística?
15. Es dóna informació sobre altres plans municipals: Agenda21, Joventut, Participació ciutadana, etc.?
16. Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions, segons les categories?
17. Es publiquen les retribucions dels càrrecs electes?
18. Es publiquen les ordenances municipals?
19. Es publica el Pressupost de l’ajuntament?
20. Es publica informació sobre l’execució del Pressupost?
21. Es publiquen els informes anuals de la comissió especial de comptes?
Tercer grup. Com informen de la gestió dels recursos col•lectius
22. Es publiquen noticies o informacions al web?
23. Es publiquen notícies o informacions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern?
24. Es publiquen notícies o informacions sobre les actuacions dels membres de l’oposició relacionades amb el control de la gestió del govern?
25. Es publiquen notícies o informacions en les quals es contrastin les informacions de membres del govern, de l’oposició, i de tècnics si escau?
26. S’informa del perfil del contractant i de les contractacions i les concessions signades per la Corporació amb altres entitats, empreses o particulars?
27. S’informa sobre l’acord del Ple Municipal de donar suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública o algun altre document similar [1]?
28. Es publica en la web el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública?
Quart grup. Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana en el control democràtic
29. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, activitats econòmiques, culturals?
30. Es dóna informació històrica sobre el municipi?
31. S’ofereixen al web les adreces d'e-mails i/o formularis dels membres del govern?
32. S’ofereixen al web les adreces d'e-mails i/o formularis dels membres de l’oposició?
33. S’ofereix al web accés a xarxes socials de la Corporació?
34. Es dóna informació sobre el reglament o les possibilitats de participació ciutadana?
35. Es dóna informació al web d’altres mecanismes o ens de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.?
36. S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes?
37. S’ofereix al web el directori d’entitats del municipi?
38. S’ofereixen al web eines de participació per a l'elaboració i/o el seguiment del programa de govern, PG, PAM o Pla estratègic?
39. S’ofereixen al web eines de participació per a l'elaboració i/o el seguiment d’altres plans municipals?
40. S’ofereixen al web eines per comunicar incidències en la via pública, queixes o suggeriments?
41. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació?.