Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

Carta de població

L’original de la carta de població es va perdre. El que s’exposa és la còpia imitativa del S. XII, conservada a l’Archivo Histórico Nacional CLERO-SECULAR_REGULAR, Car.1998, N.11

L’any de donació, font de conflictes jurídics entre Vimbodí i Poblet que duraren segles, està obviat a la carta. Alguns subscriuen que fou el 1149 (i per tant anterior a la fundació de Poblet) i d’altres el 1151 (i per tant posterior a la fundació de Poblet).


Carta de Població de Vimbodí per Ramon Berenguer IV extret del llibre: “Vimbodí. Estudi històric, Sociològic i Religiós.” Mn. Àngel Berguedà:

La cosa que dóna, si efectivament hagués estat lliurada, de cap manera sigui reclamada pel donant. Per tant, en nom de Déu, Ramon comte de Barcelona, príncep d’Aragó i Marquès de Tortosa, dono a vosaltres pobladors que són i seran en el lloc anomenat Vimbodí. Us ho dono, a vosaltres i a la vostra descendència de tal manera que ho tingueu en alou vostre per sempre, i ho treballeu i conreeu bé. Aquesta alou és limitat pels termes de l’esmentat lloc, el qual m’ha previngut per herència dels meus pares o per qualsevol altre dret. L’esmentat lloc afronta, per orient, amb terme de L’Espluga i continua baixant per la serra de Gimenells fins al riu de Milans, i va fins al terme de les Ermites, i continua per la parellada que en diuen de l’Escoba i per la vall de la font del Codoç, que és del terme de Vimbodí; de migdia amb les Ermites; de ponent amb el terme de Vinaixa; de serè amb les quadres Subirans fins al punt on l’aigua s’escorre cap al terme de Tarrés; tot això és del terme de Vimbodí. Tot el lloc que inclouen aquestes afrontacions i els seus termes us els dono per al vostre alou i el de la vostra descendència, en tal condició que , dels fruits que allí Déu donarà de pa i de vi, de cànem, i de lli, en tingueu, vosaltres els conreadors i la vostra descendència, vuit parts, i jo el donant i els meus, la novena. Endemés, us concedeixo que tingueu els rendiments del bosc, per tot el que us convingui sense lligam de ningú. I no us sotmeteu a cap altre senyor ni patró més que a mi i a la meva descendència. I vosaltres, pobladors, edifiqueu allí cases i tingueu aquí el vostre bestiar. I jo us asseguro la defensa dels camins i del poble mentre hi habiteu. Aquest document és fet...Tot home o dona que contravingui o discuteixi aquesta carta de donació us pagui el doble de dany. Aquesta carta és feta el 29 de novembre, de l’any...del regnat del rei Lluís el Jove. Signe de Ramon, Comte. Signe de Bernat de Bell-lloc. Signe de Ramon de Pujalt. Signe de Guerau de Jorba. Signe de Porcell. Signe Pere, sacerdot, que ha escrit això el dia i l’any sobredits. 

Text original en llatí (Extret de “Diplomatari Santa Maria de Poblet.” P. Agustí Altisent):

Res donata, si in presenti tradita fuerit, nullo modo repetatur a donatore. Igitur, in Dei nomine, Raimundos, comes Barchinonensis et priceps Aragonensis et marchio Tortosensi donator sum vobis poblatores qui sunt et erant in locum que vocant Avimbudi. In tali pacto dono vobis et progenie vestre ut abeatis ad vestrum alaudium per omnia tempora et laboretis et ad culturam perducetis bene ipsis alaudiis qui sunt infra terminis eisdem loco, qui mihi advenit per parentorum meorum aud per omnes voces. Abet affrontationes prenominatum locum, de oriente intermino Spulga et sic descendit per serra de Geminels usque ad rivu de Milans, et vadit ausque ad terminum de Ermitas, et sic vadit per ipsa parelada que vocant de Escoba et per valde fonte Codoz, qui est Totum de terminum Avimbudi. Quantum inter istas affrontationes includunt et suisterminis continent, sic dono vobis prenominatum locum ad vestrum alaudium et pregenie vestre, i tali conventu quod de ipsis expletis que ibi Deus dederit de pane et vino, de canme et lino quod abeatis vos laboratoris et progenie vestre octo partes, et ego donator et meis novenam partem. Et desuper hoc dono vobis uthabeatis egressis et exitibus in ipso bosch, per omnia quod opus erit vobis sine vinculo nulusque vivens. Et ibi non eligatis enque acclametis alium seniorum nec alium patronum nisi mee et posteri mee. Et vos poblatores quod faciatis ibi domos et teneatis hic vestras besties. Et ego asecuro vobis in ire et venire, et tantum quod ibis ciatis vestros corpus et omnia que ibi habeatis. Actum es hoc. Si quis homo vol femina qui ista carta donatione frangere vel inquietar voluerit, in duplo vobis componat.

Fact ista carta donatione II kalendas decembris, anno... regni Ledovicus regis iunioris. S+Raimundi, comes. S+ num Bernad de Bellog. S+ num Ramon de Pugalt. S+num Gerañ de Iorba. S+Porcellus.

Petrus, sacerdos, qui hoc scripsit, die et anno quo supra.