Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

La barraca de pedra seca del Corregó

Les barraques o cabanes de pedra seca són construccions que configuren el nostre patrimoni aruitectònic rural o popular.

S'entén per construccions de pedra seca aquelles en que l'únic material emprat es la pedra, sense utilització de cap element d'unió o cohesió entre si, argila, morter, calç, fang, ni ciment de cap mena. Les pedres s'encaixen entre si gràcies a la seva forma, que no ha estat mecanitzada prèviament i es col·loquen falcant·les amb d'altres de petites.

Les parets de la construcció es fan mitjançant un parament interior i un altre exterior. L'espai restant entre els dos es reomple de pedruscall.

La barraca del Corregó és bastida aprofitant un talús i destaquen, per inusuals, els brancals de la porta d'accés, fets amb grans dovelles, el que fa pensar que podrien esser reaprofitats d'alguna construcció urbana.Fotografia de JM Potau